Regulamin świadczenia usług e-learningowych prowadzenia kursów on-line

www.akademia.euroimmun.pl

Platforma edukacyjna dostępna pod adresem internetowym www.akademia.euroimmun.pl stanowi własność „EUROIMMUN POLSKA” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Widna 2a, 50-543, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011824, NIP: 8992364659, REGON: 932230081, kapitał zakładowy 10.000.000,00 zł, Nr Gioś: E0015701W, numer telefonu kontaktowego: +48 577-713-777, adres poczty elektronicznej: akademia@euroimmun.pl, zwaną dalej Usługodawcą i Administratorem.

Regulamin niniejszy określa warunki i zasady korzystania ze szkoleń (Kursów on-line), zasobów i funkcjonalności platformy edukacyjnej dostępnej pod adresem internetowym www.akademia.euroimmun.pl, zwanej dalej Platformą.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest „EUROIMMUN POLSKA” Sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma m.in. prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§1 Definicje

 1. Administrator danych osobowych – „EUROIMMUN POLSKA” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Widna 2a, 50-543.
 2. Formularz rejestracji – interaktywny formularz umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Platformie przy każdym z kursów on-line, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Kursu do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży Kursu z Usługodawcą.
 4. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko Użytkownikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do Platformy i korzystania z jej zasobów.
 5. Jednostka szkoląca - Uniwersytet Medyczny w Łodzi (jednostka akredytowana przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego).

 6. Klient:
  • osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych
  • osoba prawna,
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, - która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży kursu on-line z Usługodawcą,
 7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
 8. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór danych w systemie teleinfor- matycznym Platformy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz Zasoby,
 10. Kurs – odpłatny kurs on-line (szkolenie e-learningowe) dostępny na Platformie www.akademia.euroimmun.pl,
 11. Login – ciąg znaków alfanumerycznych (jawny) lub indywidualny adres poczty elektronicznej,
 12. Platforma – platforma edukacyjna – Akademia EUROIMMUN - dostępna pod adresem strony internetowej www.akademia.euroimmun.pl,
 13. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 14. Regulamin – regulamin platformy edukacyjnej Akademii EUROIMMUN dostępnej pod adresem strony internetowej www.akademia.euroimmun.pl,
 15. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednic- twem Platformy, kurs on-line organizowany przez Usługodawcę dostępny odpłatnie poprzez Platformę poprzez Konto,
 16. Usługodawca – „EUROIMMUN POLSKA” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
 17. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 18. Zasoby – materiały o charakterze edukacyjnym, udostępnione na Platformie w postaci prezentacji multimedialnych, szkoleń, testów, itp.
 19. Zaświadczenie – dokument potwierdzający udział i ukończenie przez diagnostę/lekarza/dietetyka szkolenia-kursuon-line.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.akademia.euroimmun.pl w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej platformy.
 3. Usługodawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Użytkowników przewidzianych przepisami prawa.
 4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest dostar- czanie przez Użytkownika treści o bezprawnym charakterze.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługodawca za pośrednictwem Platformy świadczy usługi elektroniczne w postaci odpłatnego dostępu do zgromadzonych w Platformie Zasobów o charakterze edukacyjnym.
 2. Usługodawca świadczy, za pośrednictwem Platformy, usługę Konta, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z Kursu on-line.
 3. Korzystanie z Usług elektronicznych (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Korzystanie z Platformy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Javascript.
 5. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 6. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są przez Usługodawcę 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług zostanie udostępniona na stronie internetowej Platformy.
 7. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. Usługa „Konto”:
  • Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu dwóch kroków: wypełnieniu Formularza rejestracji (w tym wskazaniu adresu poczty elektronicznej), a następnie kliknięciu przycisku zatwierdzającego założenie Konta,
  • Wypełnienie Formularza Rejestracji polega na podaniu przez Użytkownika wskazanych w wyświetlanym komunikacie danych, m.in.: imię i nazwisko, hasło składające się ze wskazanej w wyświetlanym komunikacie liczby znaków.
  • Warunkiem dokonania rejestracji i założenia Konta jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz na podanie danych osobowych wyszczególnionych w Formularzu Rejestracji, jeżeli przepisy prawa tego wymagają.
  • Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu w ramach Platformy Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta na podany adres poczty elek- tronicznej: akademia@euroimmun.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy. Żądanie usunięcia Konta może zostać zgłoszone w każdej chwili bez podania przyczyny.
  • Umowa o świadczenie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Platformy rozwiązuje się z chwilą usunięcia Konta.
  • Z chwilą usunięcia Konta wygasa licencja udzielona Użytkownikowi na korzystanie z Zasobów Platformy.
  • Usługodawca usuwa Konto Użytkownika i wszystkie zgromadzone na nim dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania takiego żądania od Użytkownika. Informacja o usunięciu Konta zostanie przesłana na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
  • Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta bez zgody Użytkownika w następujących przypadkach:
   • nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
   • podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Użytkownika,
   • korzystania przez Użytkownika z Platformy w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.
  • Przed usunięciem Konta z powodu naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Usługodawca wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszania wyznaczając 14-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie Konto zostanie usunięte.
  • Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług elektronicznych z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia w sytuacji, gdy dalsze świadczenie usług stało się niemożliwe lub znacznie utrudnione ze względów technicznych, organizacyjnych lub prawnych.

§4 Zawarcie umowy

 1. Za moment zawarcia umowy uważa się złożenie zamówienia za pomocą Formularza zamówienia dostępnego na stronie inter- netowej www.akademia.euroimmun.pl.
 2. Po dokonaniu opłaty za pośrednictwem bezpiecznej płatności PayU, na podany adres e-mail zostanie przesłana informacja o aktywacji konta. Istnieje możliwość dokonania przelewu tradycyjnego, w tym celu należy skorzystać z opcji PayU „Płacę przelewem tradycyjnym”, a następnie wydrukować blankiet przelewu.
 3. Przystąpienie do wykonania umowy następuje z chwilą zalogowania się Użytkownika na swoim Koncie i uzyskania dostępu do zakupionego Kursu.
 4. Opis każdego Kursu, w tym ilość modułów tematycznych, sposób egzaminowania, jest wskazany przy opisie każdego Kursy na stronie www.akademia.euroimmun.pl.
 5. Jednostka szkoląca jest uprawniona do przyznawania punktów edukacyjnych.
 6. W przypadku uzyskania z każdego egzaminu testowego wymaganej ilości punktów Użytkownik otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 7. Powtórny udział w tym samym kursie nie może być podstawą do przyznania punktów edukacyjnych.
 8. W przypadku nieuzyskania z każdego egzaminu testowego wymaganej ilości punktów Użytkownikowi nie zostanie wydane Zaświadczenie, a umowa o szkolenie e-learningowe ulega rozwiązaniu.
 9. Opłata za szkolenie Użytkownika, który nie ukończył pełnego szkolenia, nie podlega zwrotowi.
 10. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesyłane jest w formie on-line na adres e-mail wskazany przez Klienta po zakończeniu edycji Kursu.
 11. Cena Kursu zawiera:
  • dostęp do platformy e-learningowej z materiałami dotyczącymi każdego z zakupionych modułów tematycznych,
  • przeprowadzenie egzaminu testowego kończącego każdy moduł tematyczny,
  • wystawienie Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

§5 Konto

 1. Po zarejestrowaniu każdego Użytkownika możliwe jest dokonanie zalogowania na swoje Konto oraz dokonywanie zmian w panelu administracyjnym.
 2. Użytkownik dokonuje logowania na swoje Konto poprzez wejście na stronę internetową Platformy oraz podanie Loginu i Hasła.
 3. Korzystanie z Kursu odbywa się z poziomu panelu Użytkownika i wymaga połączenia z Internetem.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Kursu na czas jego trwania. Usługodawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Kursu w trybie on-line, o czym uprzedzi kupującego drogą mailową.

§6 Zasoby

 1. Usługodawca w chwili zawarcia umowy o świadczenie usługi elektronicznej Kursu udziela Użytkownikom nieodpłatnej, ogra- niczonej do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niewyłącznej licencji na korzystanie z Zasobów znajdujących się na Platformie, na następujących polach eksploatacji:
  • udostępniania Użytkownikom kursu on-line za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych w taki sposób, ażeby każdy Użytkownik mógł mieć dostęp do kursu on-line w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  • prawo dostosowania treści do formatu urządzeń mobilnych.
 2. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony i wygasa w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.
 3. Licencja nie uprawnia Użytkowników do udzielania dalszych licencji.
 4. Udostępnione na Platformie Zasoby mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie w celach niekomercyjnych, tj. w domach oraz w zakresie własnego użytku osobistego.
 5. Zabronione jest korzystanie z Zasobów Platformy i materiałów stanowiących własność Usługodawcy w celach komercyjnych.

§7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Platformy, Użytkownik może składać w szczególności:
  • pisemnie na adres: ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: akademia@euroimmun.pl,
 3. Zalecane jest podanie przez Użytkownika w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Usługodawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
  • okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
  • określenie żądania Użytkownika,
  • danych do kontaktu z osobą składającą reklamację/ Użytkownika.
 4. Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji.
 5. Zajęcie stanowiska przez Usługodawcę w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 6. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje na zasadach przewidzianych Regulaminem.
 7. Użytkownikowi, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi Konta, a które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

§8 Odpowiedzialność

 1. Jeżeli inaczej nie określono, Platforma, Zasoby oraz poszczególne elementy w nich użyte stanowią własność Usługodawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.).
 2. Informacje zawarte w Platformie oraz w Zasobach służą wyłącznie celem informacyjnym i edukacyjnym.
 3. Autorzy kursów on-line, a także wszelkich informacji publikowanych w Platformie i jej Zasobach dołożyli wszelkich starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podane informacje nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz.
 4. Żaden element Platformy nie może być kopiowany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez fotokopiowanie, drukowanie, nagrywanie na różnego rodzaju nośniki służące przechowywaniu danych, bez zgody Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci publicznej Internet czy stacji roboczej Użytkownika,
  • przypadki braku dostępności Platformy i Zasobów zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Platformy i Zasobów, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji,
  • szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Platformy i Zasobów, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego uczestnika wirusów komputerowych.

§9 Rękojmia i reklamacje

 1. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady prawne.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 5. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
  • okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
  • określenie żądania Klienta,
  • danych do kontaktu z osobą składającą reklamację/Klientem.

Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji .

§10 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je np. na adres siedziby lub na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: akademia@euroimmun.pl.
 4. Klient może skorzystać z formularza - Oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Skorzystanie z formularza zaproponowanego przez Usługodawcę nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na realizację uprawnienia do odstąpienia do Umowy przez Klienta.
 5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Usługodawcy przed jego upływem.
 6. Usługodawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§11 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów.
 2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z takiego uprawnienia oraz odpowiednich procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Dla Klientów będących Konsumentami przewidziano różne możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:
  • zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownyc sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawie- dliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsu- menckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),
  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,

   skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),

  • skorzystanie z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

§12 Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana poprzez Platformę zawierana jest w języku polskim.
 2. Usługodawca respektuje wszelkie prawa Użytkownika obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.
 3. Zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu
 4. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (dotyczy to usługi Konta) zmieniony regulamin wiąże Usługodawcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 k. c.
 5. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innych niż o charakterze ciągłym zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 6. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem jakichkolwiek dodatkowych opłat za korzystanie z Platformy w trakcie trwania określonego kursu on-line, Użytkownik może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
 7. O każdorazowej zmianie Regulaminu Usługodawca jest zobowiązany powiadomić Użytkowników na stronie internetowej Platformy, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zaktualizowanej wersji Regulaminu. Dodatkowo każdy Użytkownik Konta otrzyma informację na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 8. Użytkownik ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 10. Regulamin wchodzi w życie 24 maja 2023