Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów kończących każdy moduł otrzymasz imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Przykładowe zaświadczenie:

W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów, materiały edukacyjne będą dla Ciebie nadal dostępne, ale po oficjalnym zakończeniu kursu nie uzyskasz zaświadczenia o jego ukończeniu.

Zaświadczenia są wysyłane uczestnikom szkolenia pocztą tradycyjną po zakończeniu edycji kursu.